โครงการ 10 soft skills ของคนทำงานในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 (บุคลากร สนม. ระดับผู้ปฏิบัติ)

รุ่นที่ 1 วันที่ 14 มีนาคม 2567 กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรระดับปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน / ปฏิบัติการ / ชำนาญการ / ชำนาญการพิเศษ / เชี่ยวชาญ วิทยากร : ดร.สุดปฐพี เวียงสี

ข้อมูลการลงทะเบียน

ลำดับสถานะชื่อ-สกุล / หน่วยงาน 
1 บุคลากร น.ส.สุวิกา อยู่วิวัฒน์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - ฝ่ายกฎหมาย
วันที่ลงทะเบียน : 4/3/2567 9:10:23
2 บุคลากร นายสมศักดิ์ แก้วอาทิตย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม - งานระบบสาธารณูปโภค
วันที่ลงทะเบียน : 4/3/2567 9:26:18
3 บุคลากร นายชัยยุทธ บุญมี
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม - งานระบบสาธารณูปโภค
วันที่ลงทะเบียน : 4/3/2567 9:26:33
4 บุคลากร นายกิติชัย มหาวรรณ์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม - งานระบบสาธารณูปโภค
วันที่ลงทะเบียน : 4/3/2567 9:34:29
5 บุคลากร นายสมาน บุญทาคำ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองบริหารทรัพยากรบุคคล - งานอำนวยการ
วันที่ลงทะเบียน : 4/3/2567 9:51:07
6 บุคลากร น.ส.เบญจพร ปานดี
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองกลาง - งานอำนวยการ
วันที่ลงทะเบียน : 4/3/2567 13:40:47
7 บุคลากร นางกาญจนา ถาแก้ว
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองกลาง - งานอำนวยการ
วันที่ลงทะเบียน : 4/3/2567 14:34:17
8 บุคลากร นางสุจิตรา ราชจันทร์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - ฝ่ายสื่อสารองค์กร
วันที่ลงทะเบียน : 4/3/2567 14:48:22
9 บุคลากร นายทวีพงษ์ พูลหิรัญ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองคลัง - งานอำนวยการ
วันที่ลงทะเบียน : 4/3/2567 16:05:38
10 ภายนอก นาย ชัยรัตน์ จีรวัฒนสกุล
หน่วยงาน : งานจัดการพลังงาน
วันที่ลงทะเบียน : 4/3/2567 16:38:34
11 ภายนอก รัฐพล ญาติมิตรหนุน
หน่วยงาน : งานจัดการพลังงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
วันที่ลงทะเบียน : 4/3/2567 16:43:53
12 บุคลากร ว่าที่ ร.ต.กิตติ ชัยเทพ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม - งานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท
วันที่ลงทะเบียน : 4/3/2567 19:16:59
13 บุคลากร นายสุรเดช คิดการงาน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม - งานจัดการพลังงาน
วันที่ลงทะเบียน : 5/3/2567 4:47:45
14 บุคลากร น.ส.วิไลพร สมณะศักดิ์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองคลัง - งานบริหารข้อมูลการบัญชี
วันที่ลงทะเบียน : 5/3/2567 9:02:53
15 บุคลากร นางจริญา อ่อนนาง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองคลัง - งานบริหารพัสดุ
วันที่ลงทะเบียน : 5/3/2567 9:19:48
16 บุคลากร นางนงลักษณ์ วงษ์น้อย
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองคลัง - งานบริหารพัสดุ
วันที่ลงทะเบียน : 5/3/2567 9:25:20
17 บุคลากร น.ส.เกศริน บุญเลิศ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองคลัง - งานบริหารข้อมูลการบัญชี
วันที่ลงทะเบียน : 5/3/2567 9:35:26
18 บุคลากร น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองคลัง - งานอำนวยการ
วันที่ลงทะเบียน : 5/3/2567 9:49:22
19 บุคลากร น.ส.ดุษฎี ดวงบาล
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองคลัง - งานอำนวยการ
วันที่ลงทะเบียน : 5/3/2567 9:50:24
20 บุคลากร นายณรงค์ คำภา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม - งานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณภัย
วันที่ลงทะเบียน : 5/3/2567 10:28:12
21 บุคลากร นายทองคำ ธุงศรี
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม - งานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณภัย
วันที่ลงทะเบียน : 5/3/2567 10:28:39
22 บุคลากร น.ส.ภัคจิรา วิจิตร
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองบริหารทรัพยากรบุคคล - งานทะเบียนประวัติ
วันที่ลงทะเบียน : 5/3/2567 10:47:32
23 บุคลากร นายณภัทร แก่นสาร์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองพัฒนานักศึกษา - งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
วันที่ลงทะเบียน : 5/3/2567 10:47:36
24 บุคลากร นายจิระเดช ดวงศีลธรรม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองพัฒนานักศึกษา - งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
วันที่ลงทะเบียน : 5/3/2567 11:37:43
25 บุคลากร น.ส.สิริเบญจรัศมุ์ มะลิเฝือ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองคลัง - งานบริหารการเงิน 2
วันที่ลงทะเบียน : 5/3/2567 13:13:04
26 บุคลากร น.ส.กรรณิการ์ เลิศพฤกษ์พนา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองพัฒนานักศึกษา - งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
วันที่ลงทะเบียน : 5/3/2567 13:49:48
27 บุคลากร นายณัฒพล ศรีบุญเที่ยง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม - งานดนตรีและนันทนาการ
วันที่ลงทะเบียน : 5/3/2567 13:53:43
28 บุคลากร น.ส.สวิตตา สิงห์คำ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองคลัง - งานบริหารการเงิน 1
วันที่ลงทะเบียน : 6/3/2567 5:41:29
29 บุคลากร นายเกรียงศักดิ์ วันกูล
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองพัฒนานักศึกษา - งานการกีฬา
วันที่ลงทะเบียน : 6/3/2567 8:54:19
30 บุคลากร น.ส.กชสร จินดารัตน์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองพัฒนานักศึกษา - งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา
วันที่ลงทะเบียน : 6/3/2567 13:28:10
31 บุคลากร น.ส.ชลลดา ปัญญา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองพัฒนานักศึกษา - งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา
วันที่ลงทะเบียน : 6/3/2567 14:16:47
32 บุคลากร นางศิริกาญจน์ ตันมาละ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองพัฒนานักศึกษา - งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา
วันที่ลงทะเบียน : 6/3/2567 14:17:58
33 บุคลากร นายเฉลิมศักดิ์ ใจสุดา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองพัฒนานักศึกษา - งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา
วันที่ลงทะเบียน : 6/3/2567 14:21:25
34 บุคลากร นางสาวอนงค์ ไชยแก้ว
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองพัฒนานักศึกษา - งานการกีฬา
วันที่ลงทะเบียน : 6/3/2567 15:15:28
35 บุคลากร นายพิจักษณ์ อนุสรณ์รัชดา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองพัฒนานักศึกษา - งานการกีฬา
วันที่ลงทะเบียน : 6/3/2567 15:17:12
36 บุคลากร นางนิรมล ทองทิพย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองบริหารทรัพยากรบุคคล - งานสวัสดิการ
วันที่ลงทะเบียน : 6/3/2567 15:51:52
37 บุคลากร น.ส.หยาดพิรุณ ทองงาม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองบริหารทรัพยากรบุคคล - งานสวัสดิการ
วันที่ลงทะเบียน : 6/3/2567 15:53:11
38 บุคลากร นายบรรพต โตสิตารัตน์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองเทคโนโลยีดิจิทัล - งานระบบเครือข่ายและบริการอินเตอร์เน็ต
วันที่ลงทะเบียน : 6/3/2567 19:24:03
39 บุคลากร นางอภิญญา โตสิตารัตน์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองเทคโนโลยีดิจิทัล - งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ
วันที่ลงทะเบียน : 6/3/2567 19:24:17
40 บุคลากร น.ส.ปรารถนา ยามเลย
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองคลัง - งานบริหารข้อมูลการบัญชี
วันที่ลงทะเบียน : 8/3/2567 9:23:26
41 บุคลากร น.ส.รัชนีวรรณ เครือปัญญา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองคลัง - งานบริหารข้อมูลการบัญชี
วันที่ลงทะเบียน : 8/3/2567 15:43:09
42 บุคลากร นางปวริศา ฉัตรพัชรภิญโญ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม - งานอำนวยการ
วันที่ลงทะเบียน : 11/3/2567 17:30:35
43 บุคลากร น.ส.วรัทยา ศุขแก้ว
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม - งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
วันที่ลงทะเบียน : 11/3/2567 17:33:20
จำนวนผู้ลงทะเบียน
43 / 65
วันที่อบรม-สัมมนา :
14/3/2567
ช่วงเวลา :
8:30 - 16:30
สถานที่ :
ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
ติดต่อสอบถาม :
เบอร์ภายใน 3144-3146