หลักสูตรออนไลน์

กรมบัญชีกลาง

  •     จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  คลิก  
หน่วยงาน URL
Thai MOOC

https://thaimooc.org/

มหาวิทยาลัยมหิดล https://mux.mahidol.ac.th/
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://mooc.cmu.ac.th/
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://mooc.chula.ac.th/
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ https://www.ku.ac.th/th/ku-mooc/
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ https://mooc.psu.ac.th/
มหาวิทยาลัยบูรพา https://mooc.buu.ac.th/
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม https://mooc.rmu.ac.th/
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ https://mooc.dpu.ac.th/
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา https://mooc.yru.ac.th/
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี http://mooc.rmutt.ac.th/
มหาวิทยาลัยทักษิณ https://moocs.tsu.ac.th/
มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://x.kku.ac.th/
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ https://mooc.ksu.ac.th/
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต https://mooc.dusit.ac.th/
มหาวิทยาลัยศรีปทุม http://spu.thaimooc.org/
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา https://mooc.ssruic.ssru.ac.th/
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ https://mooc.kmutnb.ac.th/elearning/
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร https://www.rmutpmooc.org/
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย https://mooc.rmutsv.ac.th/
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ https://www.rusmooc.com/online/

ปรับปรุงข้อมูล 24/1/2567 14:16:43
, จำนวนการเข้าดู 0