แนวปฏิบัติและขั้นตอน
        แนวปฏิบัติการไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการภายในประเทศและต่างประเทศ
        ขั้นตอนการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการภายในประเทศและต่างประเทศ
ประกาศ/ระเบียบ
        ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. 2523 แก้ไขเพิ่มเติมตาม ฉบับที่ 2 (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2524 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536
        ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. 2553
        ระเบียบ ก.พ.อ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ พ.ศ. 2556
แบบฟอร์ม
        แบบฟอร์มขออนุมัติให้ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (ปพ.01)
        แบบฟอร์มข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย รายงานผลการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (ปพ.02)
        แบบฟอร์มข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย รายงานตัวกลับจากไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (ปพ.03)
        แบบฟอร์มข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ในการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (ปพ.04)

ปรับปรุงข้อมูล 23/6/2566 15:05:19
, จำนวนการเข้าดู 0