ระเบียบ / ประกาศ


มติ ก.บ.ม. ที่เกี่ยวข้อง


แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง


สัญญา


ขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ (งานทะเบียนประวัติ กองบริหารทรัพยากรบุคคล)


คู่มือการปรับวุฒิ (งานตำแหน่งและอัตรากำลัง กองบริหารทรัพยากรบุคคล)


Q & A


ปรับปรุงข้อมูล 10/8/2566 11:02:31
, จำนวนการเข้าดู 0