ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
HRD

ประวัติความเป็นมา

สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2562 มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์แนวทางการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกส่วนงาน และการแบ่งหน่วยงานกับหน่วยงานย่อยของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยแมโจ้ พ.ศ. 2562

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 38 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562

จึงให้จัดตั้ง "ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์" เป็นหน่วยงานย่อยภายในของสำนักงานมหาวิทยาลัย ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อยภายในของส่วนงาน ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562

(เอกสารอ้างอิง)

วัตถุประสงค์

ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรเป็นคนดี และมีความรู้ ทักษะด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร


พันธกิจ

พันธกิจ

  1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
  2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้ ทักษะ และความก้าวหน้าในสายอาชีพ
  3. ส่งเสริม อำนวยความสะดวก ตลอดจนให้คำปรึกษาหารือ ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล แก่บุคลากร ส่วนงาน/หน่วยงานในมหาวิทยาลัย