ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Development Department

ประวัติความเป็นมา

สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2562 มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์แนวทางการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกส่วนงาน และการแบ่งหน่วยงานกับหน่วยงานย่อยของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยแมโจ้ พ.ศ. 2562

ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562

จึงให้จัดตั้ง "ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์" เป็นหน่วยงานย่อยภายในของสำนักงานมหาวิทยาลัย ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อยภายในของส่วนงาน ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562

(เอกสารอ้างอิง)


วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

    เป็นหน่วยงานบริหารจัดการและให้บริการด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสมรรถนะที่กำหนดและสอดรับกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ

พันธกิจ

    ส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการให้บุคลากรทุกระดับได้พัฒนาตนเอง โดยการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในด้านต่างๆ รวมทั้งการให้คำแนะนำปรึกษา และเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกสายงาน ทุกระดับ ได้พัฒนาศักยภาพของตนโดยการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสมรรถนะที่กำหนด
  2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงานของตน
  3. เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

สมรรถนะหลัก

    องค์ความรู้ด้านการพัฒนาบุคลากร  จิตบริการ ทักษะ การคิดเชิงระบบ