ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Development Department
พฤศจิกายน 2566
16
8:30 - 16:10
โครงการพัฒนาการดำเนินงานตาม Area for Improvement ปีการศึกษา 2565
สถานที่ : โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว
รายละเอียด : https://erp.mju.ac.th/eDocumentGenerateFile.ashx?key=MTIzMDA1NA==
พฤศจิกายน 2566
17
พฤศจิกายน 2566
18
พฤศจิกายน 2566
19
พฤศจิกายน 2566
20
พฤศจิกายน 2566
18