ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Development Department
พฤศจิกายน 2566
20
พฤศจิกายน 2566
21
9:30 - 12:00
ประชุมเตรียมวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 4/2566
สถานที่ : ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย
รายละเอียด :
พฤศจิกายน 2566
22
พฤศจิกายน 2566
23
พฤศจิกายน 2566
24
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 4/2566
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย
รายละเอียด : https://erp.mju.ac.th/eDocumentGenerateFile.ashx?key=MTI0MDUyMA==