ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Development Department
ธันวาคม 2566
24
ธันวาคม 2566
25
ธันวาคม 2566
26
ธันวาคม 2566
27
ทั้งวัน
กีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566
สถานที่ :
รายละเอียด : https://erp.mju.ac.th/eDocumentGenerateFile.ashx?key=MTI0MDU4Nw==
18:00 - 23:00
โครงการสานสัมพันธ์ผู้บริหารกับบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ :
รายละเอียด : https://erp.mju.ac.th/eDocumentGenerateFile.ashx?key=MTI1MjQ5Ng==
ธันวาคม 2566
28
ธันวาคม 2566
26