ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Development Department
เมษายน 2566
26
8:30 - 12:00
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สนม. หัวข้อ "ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ"
สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารแม่โจ้ 70 ปี : สร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน
รายละเอียด : https://erp.mju.ac.th/eDocumentGenerateFile.ashx?key=MTE2MDI5Mw==
เมษายน 2566
27
เมษายน 2566
28
เมษายน 2566
29
เมษายน 2566
30
เมษายน 2566
28