ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Development Department
มกราคม 2567
27
มกราคม 2567
28
มกราคม 2567
29
มกราคม 2567
30
มกราคม 2567
31
13:30 - 16:30
ประชุมคณะทำงานเครือข่ายด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย
สถานที่ : ห้องประชุมสภา ชั้น 5 สนม.
รายละเอียด : https://erp.mju.ac.th/eDocumentGenerateFile.ashx?key=MTI1OTAzNQ==
มกราคม 2567
29