ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Development Department
ตุลาคม 2566
02
ตุลาคม 2566
03
ตุลาคม 2566
04
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 3/2566
สถานที่ : ห้องรวงผึ้ง
รายละเอียด : https://erp.mju.ac.th/eDocumentGenerateFile.ashx?key=MTIxMTkxNQ==
ตุลาคม 2566
05
ตุลาคม 2566
06
ตุลาคม 2566
04
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 3/2566
สถานที่ : ห้องรวงผึ้ง
รายละเอียด : https://erp.mju.ac.th/eDocumentGenerateFile.ashx?key=MTIxMTkxNQ==