ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Development Department
เมษายน 2566
02
เมษายน 2566
03
ทั้งวัน
อบรม หลักสูตร พัฒนาทักษะชีวิต เพื่อพัฒนางานในศตวรรษที่ 21
สถานที่ : ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
รายละเอียด :
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2566
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี
รายละเอียด : https://erp.mju.ac.th/eDocumentGenerateFile.ashx?key=MTE1MTM3NA==
เมษายน 2566
04
ทั้งวัน
อบรม หลักสูตร พัฒนาทักษะชีวิต เพื่อพัฒนางานในศตวรรษที่ 21
สถานที่ : ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
รายละเอียด :
เมษายน 2566
05
เมษายน 2566
06
เมษายน 2566
04
ทั้งวัน
อบรม หลักสูตร พัฒนาทักษะชีวิต เพื่อพัฒนางานในศตวรรษที่ 21
สถานที่ : ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
รายละเอียด :