ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Development Department
ตุลาคม 2566
08
ตุลาคม 2566
09
ตุลาคม 2566
10
ตุลาคม 2566
11
ตุลาคม 2566
12
8:30 - 16:30
คก.ทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผน ป.สนม.
สถานที่ : ห้องข้าวหอมมะลิ
รายละเอียด : https://erp.mju.ac.th/eDocumentGenerateFile.ashx?key=MTIxODg2MQ==
ตุลาคม 2566
10