ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Development Department
เมษายน 2566
10
เมษายน 2566
11
เมษายน 2566
12
11:00 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลาศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2566
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย
รายละเอียด : https://erp.mju.ac.th/eDocumentGenerateFile.ashx?key=MTE1NzQ1Mw==
เมษายน 2566
13
เมษายน 2566
14
เมษายน 2566
12
11:00 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลาศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2566
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย
รายละเอียด : https://erp.mju.ac.th/eDocumentGenerateFile.ashx?key=MTE1NzQ1Mw==