ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Development Department
ตุลาคม 2566
13
18:00 - 20:00
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชกุศล
สถานที่ : ที่ว่าการอำเภอสันทราย
รายละเอียด : เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชกุศล ลำดับที่ 35 https://erp.mju.ac.th/eDocumentGenerateFile.ashx?key=MTEzMDc3Ng==
ตุลาคม 2566
14
ตุลาคม 2566
15
ตุลาคม 2566
16
ตุลาคม 2566
17
ตุลาคม 2566
15