ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Development Department
พฤศจิกายน 2566
13
พฤศจิกายน 2566
14
9:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2566
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
รายละเอียด : https://center.mju.ac.th/wtms_system/file_system/calendarPerson_0_25661102112944_860579.pdf
พฤศจิกายน 2566
15
9:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลาศึกษาต่อฯ ครั้งที่ 2/2566
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย
รายละเอียด : https://erp.mju.ac.th/eDocumentGenerateFile.ashx?key=MTIzMjA2Mg==
พฤศจิกายน 2566
16
8:30 - 16:10
โครงการพัฒนาการดำเนินงานตาม Area for Improvement ปีการศึกษา 2565
สถานที่ : โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว
รายละเอียด : https://erp.mju.ac.th/eDocumentGenerateFile.ashx?key=MTIzMDA1NA==
พฤศจิกายน 2566
17
พฤศจิกายน 2566
15
9:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลาศึกษาต่อฯ ครั้งที่ 2/2566
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย
รายละเอียด : https://erp.mju.ac.th/eDocumentGenerateFile.ashx?key=MTIzMjA2Mg==