ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Development Department
พฤศจิกายน 2566
17
พฤศจิกายน 2566
18
พฤศจิกายน 2566
19
พฤศจิกายน 2566
20
พฤศจิกายน 2566
21
9:30 - 12:00
ประชุมเตรียมวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 4/2566
สถานที่ : ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย
รายละเอียด :
พฤศจิกายน 2566
19