ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Development Department
เมษายน 2566
18
เมษายน 2566
19
เมษายน 2566
20
เมษายน 2566
21
9:00 - 12:00
งานพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566
สถานที่ : อาคารแผ่พืชน์
รายละเอียด : https://erp.mju.ac.th/eDocumentGenerateFile.ashx?key=MTE1OTU0OQ==
เมษายน 2566
22
เมษายน 2566
20