ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Development Department
พฤศจิกายน 2566
23
พฤศจิกายน 2566
24
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 4/2566
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย
รายละเอียด : https://erp.mju.ac.th/eDocumentGenerateFile.ashx?key=MTI0MDUyMA==
พฤศจิกายน 2566
25
พฤศจิกายน 2566
26
พฤศจิกายน 2566
27
พฤศจิกายน 2566
25