ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Development Department
กันยายน 2566
25
ทั้งวัน
รายงานภาระงานตามข้อตกลง ในระบบ PMS
สถานที่ :
รายละเอียด : https://erp.mju.ac.th/eDocumentGenerateFile.ashx?key=MTIwOTk1OA==
กันยายน 2566
26
กันยายน 2566
27
กันยายน 2566
28
กันยายน 2566
29
กันยายน 2566
27