ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Development Department
ตุลาคม 2566
27
ตุลาคม 2566
28
ตุลาคม 2566
29
ตุลาคม 2566
30
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการ สนม.ฟอรั่ม ครั้งที่ 8/2566
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี
รายละเอียด : https://erp.mju.ac.th/eDocumentGenerateFile.ashx?key=MTIyODQyNQ==
ตุลาคม 2566
31
ตุลาคม 2566
29