ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Development Department
พฤศจิกายน 2566
27
พฤศจิกายน 2566
28
พฤศจิกายน 2566
29
พฤศจิกายน 2566
30
ธันวาคม 2566
01
9:00 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเข้ารับการประเมิน ITA ของมหาวิทยาลัยแแม่โจ้
สถานที่ : ห้องประชุมพวงแสด
รายละเอียด : https://erp.mju.ac.th/eDocumentGenerateFile.ashx?key=MTI0Njg2Mg==
พฤศจิกายน 2566
29