ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
HRD
พฤษภาคม 2566
02
พฤษภาคม 2566
03
ทั้งวัน
โครงการ "พัฒนาทักษะภาวะผู้นำ หัวหน้างาน สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย" (นสม.รุ่น 1)
สถานที่ : ชั้น 3 กองเทคโนโลยีดิจิทัล อาคารวิทยาศาสตร์ 60 ปี
รายละเอียด : https://erp.mju.ac.th/eDocumentGenerateFile.ashx?key=MTE2MDE2Mg==
พฤษภาคม 2566
04
พฤษภาคม 2566
05
พฤษภาคม 2566
06
พฤษภาคม 2566
04