ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Development Department
มกราคม 2567
04
มกราคม 2567
05
9:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2567
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี
รายละเอียด : https://erp.mju.ac.th/eDocumentGenerateFile.ashx?key=MTI1MjU0MA==
มกราคม 2567
06
มกราคม 2567
07
มกราคม 2567
08
มกราคม 2567
06