ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Development Department
เมษายน 2566
04
ทั้งวัน
อบรม หลักสูตร พัฒนาทักษะชีวิต เพื่อพัฒนางานในศตวรรษที่ 21
สถานที่ : ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
รายละเอียด :
เมษายน 2566
05
เมษายน 2566
06
เมษายน 2566
07
เมษายน 2566
08
เมษายน 2566
06