ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Development Department
พฤษภาคม 2566
04
พฤษภาคม 2566
05
พฤษภาคม 2566
06
พฤษภาคม 2566
07
พฤษภาคม 2566
08
9:00 - 16:30
โครงการแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT-QMS Guideline
สถานที่ : ห้องข้าวหอมมะลิ
รายละเอียด :
พฤษภาคม 2566
06