ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Development Department
พฤศจิกายน 2566
07
8:30 - 16:30
ประเมินคุณภาพภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย กอง/ฝ่าย
สถานที่ :
รายละเอียด : https://erp.mju.ac.th/eDocumentGenerateFile.ashx?key=MTIwMTU3Nw==
พฤศจิกายน 2566
08
พฤศจิกายน 2566
09
พฤศจิกายน 2566
10
พฤศจิกายน 2566
11
พฤศจิกายน 2566
09