ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Development Department
235056