ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
HRD
คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1612/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการลาศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1670/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1704/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1814/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1815/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกำหนดสมรรถนะมาตรฐานของตำแหน่ง
คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1816/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลออนไลน์ (IDP Online)
คำสั่งมหาวิทยาลัยแมโจ้ ที่ 322/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรอบรมบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
คำสั่งมหาวิทยาสัยแม่โจ้ ที่ 491/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้นำกลุ่มชุมชนปฏิบัติ (คุณอำนวย) ด้านการพัฒนาบุคลากร