ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Development Department
คำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 143/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้นำกลุ่มชุมชนปฏิบัติ (คุณอำนวย) ด้านการพัฒนาบุคลากร
คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 286/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรอบรมบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 392/2567 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการพิจารณาการลาศึกษาต่อของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 415/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 481/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 518/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกำหนดสมรรถนะมาตรฐานของตำแหน่ง
คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 519/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลออนไลน์ (IDP Online)

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5387-3144-6 , โทรศัพท์ภายใน 3144-3146