ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Development Department
วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดำเนินการจัดโครงการ WEE Talk #3 : อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้พบปะบุคลากร ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ และทางระบบออนไลน์ MS Team รวมถึง Youtube MJU Channel เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกหน่วยงานได้รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนบริหารงานมหาวิทยาลัยของอธิการบดี และแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันและอนาคต รวมถึงได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นต่าง ๆ ที่ประชาคมแม่โจ้ให้ความสนใจ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะการพัฒนามหาวิทยาลัยจากบุคลากรทุกหน่วยงาน ในการนี้ รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยทีมคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้ร่วมพุดคุยสรุปแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ได้ดำเนินการมาตลอดปี 2565 – ปัจจุบัน และแนวทางตามแผนปฏิบัติการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย Reinventing University เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 ตามประกาศกระทรวง อว. รวมถึงการออกเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับซึ่งมหาวิทยาลัยมีแผนรองรับการปรับตัวและการจัดหารายได้เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกัน โดยการจัดกิจกรรมสำคัญในวาระครบรอบ 90 ปีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2567 จึงได้กำหนดให้มีการจัดงานเกษตรแม่โจ้ : เกษตร อาหาร สุขภาพ ในวันที่ 16 – 24 ธันวาคม 2566 จึงขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกหน่วยงานได้มีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวร่วมกันต่อไป ขอขอบคุณ ข่าว/ภาพข่าว จาก ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ https://erp.mju.ac.th/informationDetail.aspx?newsId=5118
ปรับปรุงข้อมูล : 26/4/2566 10:08:39     ที่มา : ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 102

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2567
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับ กองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2567วันที่ 20 มีนาคม 2567 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับ กองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2567 ณ แม่โจ้กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรใหม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย แนวทางพัฒนาของมหาวิทยาลัย รวมถึงการบริหารงานด้านบุคคล สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรใหม่ โดยได้รับเกียรติจากรักษาการแทนรองอธิการบดี รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง กล่าวรายงาน และ รักษาการแทนอธิการบดี รศ.ดร.วีระพล ทองมา เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ เรื่อง "บทบาทและความสำคัญของบุคลากรใหม่ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย"มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 47 คนhttps://maejo.link/OOb8ขอขอบคุณ ภาพข่าว จาก สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ https://maejo.link/?L=oc0D
18 เมษายน 2567     |      108
สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการ 10 soft skills ของคนทำงานในศตวรรษที่ 21
สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการ 10 soft skills ของคนทำงานในศตวรรษที่ 21 วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการ 10 soft skills ของคนทำงานในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.เกียงศักดิ์  ศรีเงินยวง รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการทั้งนี้การจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะ soft skills ให้แก่บุคลากรสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตและการทำงานได้ โดยโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2567https://maejo.link/?L=H3Um
25 มีนาคม 2567     |      135
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนงานในการร่วมกันจัดทำแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) เป็นประธานในโครงการและได้ให้แนวทางในการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ฯ พ.ศ. 2567 ให้มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย และนโยบายสภามหาวิทยาลัย และยังได้รับความร่วมมือจากส่วนงาน/หน่วยงานในการให้ข้อเสนอแนะในแต่ละประเด็นตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
4 ตุลาคม 2566     |      896