ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
HRD
วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดำเนินการจัดโครงการ WEE Talk #3 : อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้พบปะบุคลากร ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ และทางระบบออนไลน์ MS Team รวมถึง Youtube MJU Channel เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกหน่วยงานได้รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนบริหารงานมหาวิทยาลัยของอธิการบดี และแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันและอนาคต รวมถึงได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นต่าง ๆ ที่ประชาคมแม่โจ้ให้ความสนใจ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะการพัฒนามหาวิทยาลัยจากบุคลากรทุกหน่วยงาน ในการนี้ รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยทีมคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้ร่วมพุดคุยสรุปแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ได้ดำเนินการมาตลอดปี 2565 – ปัจจุบัน และแนวทางตามแผนปฏิบัติการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย Reinventing University เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 ตามประกาศกระทรวง อว. รวมถึงการออกเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับซึ่งมหาวิทยาลัยมีแผนรองรับการปรับตัวและการจัดหารายได้เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกัน โดยการจัดกิจกรรมสำคัญในวาระครบรอบ 90 ปีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2567 จึงได้กำหนดให้มีการจัดงานเกษตรแม่โจ้ : เกษตร อาหาร สุขภาพ ในวันที่ 16 – 24 ธันวาคม 2566 จึงขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกหน่วยงานได้มีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวร่วมกันต่อไป ขอขอบคุณ ข่าว/ภาพข่าว จาก ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ https://erp.mju.ac.th/informationDetail.aspx?newsId=5118
ปรับปรุงข้อมูล : 26/4/2566 10:08:39     ที่มา : ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 59

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการพัฒนางานประจำสู่การวิจัย (Routine to Research)"
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) เป็นประธานในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการพัฒนางานประจำสู่การวิจัย (Routine to Research)" ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาวิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ อาจารย์ประจำสาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา ภาควิชาพื้นฐาน และการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ คุณปัทมา จักษุรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และทราบเทคนิคการพัฒนางานประจำสู่การวิจัย และฝึกปฏิบัติการเขียนเพื่อได้โครงร่างการวิจัย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานของตนเอง และส่งเสริมการยื่นขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย ตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุนกำหนดจัดอบรมหลักสูตร 4 วัน (15 ส.ค. 66 / 5, 15 และ 22 ก.ย. 66) ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
18 สิงหาคม 2566     |      124
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการทำงานวิเคราะห์จากงานประจำ"
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) เป็นประธานในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการทำงานวิเคราะห์จากงานประจำ" ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา วิทยากรโดย  คุณปัทมา  จักษุรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และคุณนิคม  หล้าอินเชื้อ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานบริการโสตทัศนูปกรณ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เห็นความสำคัญ และทราบเทคนิคการทำงานวิเคราะห์จากงานประจำ ฝึกปฏิบัติการเขียน เพื่อได้โครงร่างผลงานเชิงวิเคราะห์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานของตนเอง และส่งเสริมการยื่นขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งชำนาญการ, ชำนาญงานพิเศษ) ตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุนกำหนดจัดอบรมหลักสูตร 4 วัน (7,23,30 ส.ค. 66 และ 13 ก.ย.66) ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
24 สิงหาคม 2566     |      225