ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
HRD

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ : หัวหน้างาน สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย (นสม. รุ่น 1) ซึ่งฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม – 12 กรกฎาคม 2566 โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี กล่าวรายงาน โดยมีหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย และรักษาการตำแหน่งหัวหน้างาน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 54 คน ณ ห้องประชุมแม่กลองชลธี อาคารแม่โจ้ 70 ปี: สร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โครงการ "พัฒนาทักษะภาวะผู้นำ : หัวหน้างาน สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย (นสม. รุ่น 1) จัดขึ้นตามแผนปฏิบัติสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรประเภทสนับสนุน ปัจจัยสำคัญในการทำงานที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กร โดยใช้ระยะเวลา 11 วัน ระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม – 13 กรกฎาคม 2566 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ได้แก่ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย และรักษาการตำแหน่งหัวหน้างาน ได้เรียนรู้เป้าหมายวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย เกิดความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของสำนักงานมหาวิทยาลัย ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ เพิ่มทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในยุคที่มีการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันพัฒนา เสนอแนวคิดใหม่ๆ ในการบริหารจัดการสำนักงานมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ขอขอบคุณ ข่าว/ภาพข่าว จาก

https://erp.mju.ac.th/informationDetail.aspx?newsId=5134

https://www.facebook.com/mjuradio/posts/pfbid06cp6C1BBFzXinyU3Fd9EjQ51YM62Q1Au85pwzz15hnmiJqSsPZQuxTNMHa1UVZbNl

ปรับปรุงข้อมูล : 9/5/2566 11:05:07     ที่มา : ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 114

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการพัฒนางานประจำสู่การวิจัย (Routine to Research)"
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) เป็นประธานในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการพัฒนางานประจำสู่การวิจัย (Routine to Research)" ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาวิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ อาจารย์ประจำสาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา ภาควิชาพื้นฐาน และการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ คุณปัทมา จักษุรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และทราบเทคนิคการพัฒนางานประจำสู่การวิจัย และฝึกปฏิบัติการเขียนเพื่อได้โครงร่างการวิจัย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานของตนเอง และส่งเสริมการยื่นขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย ตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุนกำหนดจัดอบรมหลักสูตร 4 วัน (15 ส.ค. 66 / 5, 15 และ 22 ก.ย. 66) ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
18 สิงหาคม 2566     |      124
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการทำงานวิเคราะห์จากงานประจำ"
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) เป็นประธานในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการทำงานวิเคราะห์จากงานประจำ" ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา วิทยากรโดย  คุณปัทมา  จักษุรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และคุณนิคม  หล้าอินเชื้อ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานบริการโสตทัศนูปกรณ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เห็นความสำคัญ และทราบเทคนิคการทำงานวิเคราะห์จากงานประจำ ฝึกปฏิบัติการเขียน เพื่อได้โครงร่างผลงานเชิงวิเคราะห์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานของตนเอง และส่งเสริมการยื่นขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งชำนาญการ, ชำนาญงานพิเศษ) ตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุนกำหนดจัดอบรมหลักสูตร 4 วัน (7,23,30 ส.ค. 66 และ 13 ก.ย.66) ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
24 สิงหาคม 2566     |      225