ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Development Department

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)
เป็นประธานในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการพัฒนางานประจำสู่การวิจัย (Routine to Research)" ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

วิทยากรโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ อาจารย์ประจำสาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา ภาควิชาพื้นฐาน และการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และ
คุณปัทมา จักษุรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และทราบเทคนิคการพัฒนางานประจำสู่การวิจัย และฝึกปฏิบัติการเขียนเพื่อได้โครงร่างการวิจัย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานของตนเอง และส่งเสริมการยื่นขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย ตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน

กำหนดจัดอบรมหลักสูตร 4 วัน (15 ส.ค. 66 / 5, 15 และ 22 ก.ย. 66) ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 18/8/2566 10:06:32     ที่มา : ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 496

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2567
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับ กองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2567วันที่ 20 มีนาคม 2567 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับ กองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2567 ณ แม่โจ้กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรใหม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย แนวทางพัฒนาของมหาวิทยาลัย รวมถึงการบริหารงานด้านบุคคล สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรใหม่ โดยได้รับเกียรติจากรักษาการแทนรองอธิการบดี รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง กล่าวรายงาน และ รักษาการแทนอธิการบดี รศ.ดร.วีระพล ทองมา เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ เรื่อง "บทบาทและความสำคัญของบุคลากรใหม่ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย"มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 47 คนhttps://maejo.link/OOb8ขอขอบคุณ ภาพข่าว จาก สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ https://maejo.link/?L=oc0D
18 เมษายน 2567     |      18
สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการ 10 soft skills ของคนทำงานในศตวรรษที่ 21
สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการ 10 soft skills ของคนทำงานในศตวรรษที่ 21 วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการ 10 soft skills ของคนทำงานในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.เกียงศักดิ์  ศรีเงินยวง รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการทั้งนี้การจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะ soft skills ให้แก่บุคลากรสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตและการทำงานได้ โดยโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2567https://maejo.link/?L=H3Um
25 มีนาคม 2567     |      56
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนงานในการร่วมกันจัดทำแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) เป็นประธานในโครงการและได้ให้แนวทางในการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ฯ พ.ศ. 2567 ให้มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย และนโยบายสภามหาวิทยาลัย และยังได้รับความร่วมมือจากส่วนงาน/หน่วยงานในการให้ข้อเสนอแนะในแต่ละประเด็นตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
4 ตุลาคม 2566     |      852