ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Development Department

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)
เป็นประธานในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการพัฒนางานประจำสู่การวิจัย (Routine to Research)" ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

วิทยากรโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ อาจารย์ประจำสาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา ภาควิชาพื้นฐาน และการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และ
คุณปัทมา จักษุรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และทราบเทคนิคการพัฒนางานประจำสู่การวิจัย และฝึกปฏิบัติการเขียนเพื่อได้โครงร่างการวิจัย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานของตนเอง และส่งเสริมการยื่นขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย ตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน

กำหนดจัดอบรมหลักสูตร 4 วัน (15 ส.ค. 66 / 5, 15 และ 22 ก.ย. 66) ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 18/8/2566 10:06:32     ที่มา : ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 371

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการ 10 soft skills ของคนทำงานในศตวรรษที่ 21
สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการ 10 soft skills ของคนทำงานในศตวรรษที่ 21 วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการ 10 soft skills ของคนทำงานในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.เกียงศักดิ์  ศรีเงินยวง รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการทั้งนี้การจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะ soft skills ให้แก่บุคลากรสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตและการทำงานได้ โดยโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2567https://maejo.link/?L=H3Um
25 มีนาคม 2567     |      39
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนงานในการร่วมกันจัดทำแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) เป็นประธานในโครงการและได้ให้แนวทางในการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ฯ พ.ศ. 2567 ให้มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย และนโยบายสภามหาวิทยาลัย และยังได้รับความร่วมมือจากส่วนงาน/หน่วยงานในการให้ข้อเสนอแนะในแต่ละประเด็นตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
4 ตุลาคม 2566     |      825
มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการภาพอนาคตของบุคลากรในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยด้วยกระบวนการ Foresight (บุคลากรประเภทบริหาร)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการภาพอนาคตของบุคลากรในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยด้วยกระบวนการ Foresight (บุคลากรประเภทบริหาร) วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาแนวโน้มและอนาคต สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการภาพอนาคตของบุคลากรในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยด้วยกระบวนการ Foresight (บุคลากรประเภทบริหาร) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจและเห็นความสำคัญในการปรับตัวในการทำให้งานสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และร่วมกันระดมความคิดในการกำหนดลักษณะพึงประสงค์ของบุคลากรในการหนุนเสริมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษากลุ่มที่ 2 ณ ห้องประชุม Co-Working Space อาคารเรียนรวม 70 ปี สร้างปัญญญาเพื่อแผ่นดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอขอบคุณ ข่าว/ภาพข่าว จาก สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้https://maejo.link?L=hl8G
4 ตุลาคม 2566     |      1451