ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Development Department

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการประเมินค่างานเพื่อกำหนดกรอบระดับตำแหน่งสูงขึ้น

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567
ผู้บริหาร คณะกรรมการประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยให้สูงขึ้น คณะทำงานเครือข่ายด้านบริหารทรัพยากรบุคคลบของมหาวิทยาลัย และบุคลากรผู้สนใจ
เข้าร่วม "โครงการประเมินค่างานเพื่อกำหนดกรอบระดับตำแหน่งสูงขึ้น" ณ ห้องสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด จัดโดยฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย
และได้รับเกียรติจาก รักษาการแทนรองอธิการบดี รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง เป็นประธานในโครงการ
คุณปัทมา จักษุรัตน์ ผู้อำนวยฝ่ายเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ปขมท. และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ปขมท. ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในการให้ความรู้และวิธีการพิจารณาประเมินค่างาน ตลอดจนเทคนิควิธีการเขียนค่างาน แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรในส่วนงานต่อไป
ปรับปรุงข้อมูล : 31/5/2567 10:27:42     ที่มา : ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 27

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการประเมินค่างานเพื่อกำหนดกรอบระดับตำแหน่งสูงขึ้น
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการประเมินค่างานเพื่อกำหนดกรอบระดับตำแหน่งสูงขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567ผู้บริหาร คณะกรรมการประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยให้สูงขึ้น คณะทำงานเครือข่ายด้านบริหารทรัพยากรบุคคลบของมหาวิทยาลัย และบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วม "โครงการประเมินค่างานเพื่อกำหนดกรอบระดับตำแหน่งสูงขึ้น" ณ ห้องสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด จัดโดยฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัยและได้รับเกียรติจาก รักษาการแทนรองอธิการบดี รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง เป็นประธานในโครงการคุณปัทมา จักษุรัตน์ ผู้อำนวยฝ่ายเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ปขมท. และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ปขมท. ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในการให้ความรู้และวิธีการพิจารณาประเมินค่างาน ตลอดจนเทคนิควิธีการเขียนค่างาน แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรในส่วนงานต่อไป
31 พฤษภาคม 2567     |      28
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2567
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับ กองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2567วันที่ 20 มีนาคม 2567 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับ กองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2567 ณ แม่โจ้กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรใหม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย แนวทางพัฒนาของมหาวิทยาลัย รวมถึงการบริหารงานด้านบุคคล สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรใหม่ โดยได้รับเกียรติจากรักษาการแทนรองอธิการบดี รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง กล่าวรายงาน และ รักษาการแทนอธิการบดี รศ.ดร.วีระพล ทองมา เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ เรื่อง "บทบาทและความสำคัญของบุคลากรใหม่ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย"มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 47 คนhttps://maejo.link/OOb8ขอขอบคุณ ภาพข่าว จาก สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ https://maejo.link/?L=oc0D
18 เมษายน 2567     |      134
สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการ 10 soft skills ของคนทำงานในศตวรรษที่ 21
สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการ 10 soft skills ของคนทำงานในศตวรรษที่ 21 วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการ 10 soft skills ของคนทำงานในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.เกียงศักดิ์  ศรีเงินยวง รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการทั้งนี้การจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะ soft skills ให้แก่บุคลากรสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตและการทำงานได้ โดยโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2567https://maejo.link/?L=H3Um
25 มีนาคม 2567     |      159