โครงการ 10 soft skills ของคนทำงานในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2 (บุคลากร สนม. ระดับหัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย)

รุ่นที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2567 กลุ่มเป้าหมาย : หัวหน้างาน / หัวหน้าฝ่าย วิทยากร : ดร.สุดปฐพี เวียงสี

ข้อมูลการลงทะเบียน

ลำดับสถานะชื่อ-สกุล / หน่วยงาน 
1 บุคลากร น.ส.ศรีวรรณ บุญเรือง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม - งานอำนวยการ
วันที่ลงทะเบียน : 1/3/2567 11:36:02
2 บุคลากร นางโสภา สุทธิยุทธ์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
วันที่ลงทะเบียน : 1/3/2567 11:44:56
3 บุคลากร นางอรทัย เป็งนวล
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม - งานอำนวยการ
วันที่ลงทะเบียน : 4/3/2567 8:59:37
4 บุคลากร น.ส.นิตยา ใจกันทา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองพัฒนาคุณภาพ - งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ลงทะเบียน : 4/3/2567 9:17:42
5 บุคลากร นายกิติชัย มหาวรรณ์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม - งานระบบสาธารณูปโภค
วันที่ลงทะเบียน : 4/3/2567 9:29:12
6 บุคลากร น.ส.อาจารีย์ สว่างศรี
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองวิเทศสัมพันธ์ - งานบริการการศึกษาต่างประเทศ
วันที่ลงทะเบียน : 4/3/2567 11:43:54
7 บุคลากร นางกนกวรรณ เครือมณี
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองวิเทศสัมพันธ์ - งานความร่วมมือระหว่างประเทศ
วันที่ลงทะเบียน : 4/3/2567 13:13:36
8 บุคลากร น.ส.บงกชชนก เมธีวุฒิวงศ์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - ฝ่ายสื่อสารองค์กร
วันที่ลงทะเบียน : 4/3/2567 14:42:29
9 บุคลากร นายปัญญวัจน์ ชลวิชิต
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองพัฒนานักศึกษา - งานหอพัก
วันที่ลงทะเบียน : 4/3/2567 15:07:38
10 บุคลากร นางอุไรภัสร์ ชัยเรืองวุฒิ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม - งานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย
วันที่ลงทะเบียน : 4/3/2567 16:06:25
11 ภายนอก เสกสรรค์ ขวัญศรีวงค์
หน่วยงาน : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
วันที่ลงทะเบียน : 4/3/2567 16:38:03
12 บุคลากร นายเชิดพงศ์ รอบเมือง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม - งานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณภัย
วันที่ลงทะเบียน : 5/3/2567 10:27:13
13 บุคลากร น.ส.รัศมี อภิรมย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองพัฒนานักศึกษา - งานพัฒนาวินัยนักศึกษา
วันที่ลงทะเบียน : 5/3/2567 14:56:55
14 บุคลากร นายวุฒิภัทร เกตุพัฒนพล
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม - งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
วันที่ลงทะเบียน : 6/3/2567 9:55:57
15 บุคลากร นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองกลาง - งานประชุม
วันที่ลงทะเบียน : 6/3/2567 11:27:43
16 บุคลากร น.ส.ธันยรัศมิ์ วงศ์เกษม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองกลาง - งานอำนวยการ
วันที่ลงทะเบียน : 6/3/2567 11:31:58
17 บุคลากร นายวิทชัย สุขเพราะนา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม - งานดนตรีและนันทนาการ
วันที่ลงทะเบียน : 6/3/2567 14:08:19
18 บุคลากร น.ส.มยุรี แก้วประภา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองบริหารทรัพยากรบุคคล - งานตำแหน่งและอัตรากำลัง
วันที่ลงทะเบียน : 6/3/2567 14:29:34
19 บุคลากร นายสุชาติ จันทร์แก้ว
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองบริหารทรัพยากรบุคคล - งานสวัสดิการ
วันที่ลงทะเบียน : 6/3/2567 14:50:36
20 บุคลากร นางจีรพรรณ จันทราศัพท์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม - งานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่
วันที่ลงทะเบียน : 11/3/2567 14:01:37
21 บุคลากร นายไพศาล สงวน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม - งานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท
วันที่ลงทะเบียน : 11/3/2567 15:11:42
22 บุคลากร น.ส.สุนัดดา สัตตวัตรกุล
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองกลาง - งานสภาพนักงาน
วันที่ลงทะเบียน : 12/3/2567 9:18:34
23 บุคลากร น.ส.ธัฒฌา ธนัญชัย
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองวิเทศสัมพันธ์ - งานอำนวยการ
วันที่ลงทะเบียน : 13/3/2567 10:20:11
จำนวนผู้ลงทะเบียน
23 / 55
วันที่อบรม-สัมมนา :
15/3/2567
ช่วงเวลา :
8:30 - 16:30
สถานที่ :
ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
ติดต่อสอบถาม :
เบอร์ภายใน 3144-3146