ขั้นตอนการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ


แบบฟอร์ม


เอกสารที่เกี่ยวข้อง (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)

     ระเบียบ

     ประกาศ

     คำสั่ง

     แจ้งเวียน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

   การขออนุมัติ

   การรายงานการไปราชการ/ปฏิบัติงาน


เว็ปไซต์ที่น่าสนใจ


ปรับปรุงข้อมูล 26/4/2566 13:44:26
, จำนวนการเข้าดู 0