ขั้นตอนการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ


แบบฟอร์ม


เอกสารที่เกี่ยวข้อง (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)

     ประกาศ

     คำสั่ง

     แจ้งเวียน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง


การรายงานการไปราชการ/ปฏิบัติงาน


เว็ปไซต์ที่น่าสนใจ


ปรับปรุงข้อมูล 29/8/2565 15:51:30
, จำนวนการเข้าดู 0