ขั้นตอนการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ


แบบฟอร์ม


เอกสารที่เกี่ยวข้อง (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)

     ระเบียบ

     ประกาศ

     คำสั่ง

     แจ้งเวียน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

   การขออนุมัติ

  
   การรายงานการไปราชการ/ปฏิบัติงาน


เว็ปไซต์ที่น่าสนใจ


ปรับปรุงข้อมูล 11/10/2566 16:51:56
, จำนวนการเข้าดู 0