คู่มือการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ


หลักสูตรออนไลน์

มหาวิทยาลัยมหิดล

++++++++++++++

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • มหากาพย์ อังกฤษ อัปเกรด: โค้งสุดท้ายไวยากรณ์ และการออกเสียงภาษาอังกฤษ
               https://mooc.chula.ac.th/course-detail/6

++++++++++++++

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • การออกเสียงภาษาอังกฤษและสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ (English Pronunciation and Basic English Phonetics For English Teachers)
              https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:CMU+CMU028+2019/about

++++++++++++++

มหาวิทยาลัยนเรศวร

++++++++++++++

มหาวิทยาลัยพะเยา

++++++++++++++

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

++++++++++++++

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

++++++++++++++

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

++++++++++++++

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

++++++++++++++

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

++++++++++++++

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

++++++++++++++

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

++++++++++++++

สถาบันวิทยาลัยชุมชน


ปรับปรุงข้อมูล 29/3/2567 16:04:24
, จำนวนการเข้าดู 0