ลาศึกษาต่อ

ขั้นตอน
 

ขั้นตอนการลาศึกษาต่อ (วิธีปกติ)

 

ขั้นตอนการขออนุญาตลาศึกษาต่อ (แบบกรณีพิเศษ)

 

ขั้นตอนการลาศึกษาต่อภายในประเทศโดยไม่ใช้เวลาราชการ

 

ขั้นตอนการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ประกาศฯ ฉบับที่ 6)

 

ขั้นตอนการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (หมวดการคัดเลือกผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกและใกล้จะสำเร็จการศึกษา)

 

ขั้นตอนบุคลากรไปฝึกอบรม/วิจัย ณ ต่างประเทศ

กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ
 

ว775/2555 แนวทางการดำเนินงานกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศแบบเต็มเวลาและปฏิบัติราชการเพียงบางส่วน

 

แบบฟอร์มผลการประเมินความเหมาะสมในการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ กรณีที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา

 

แบบประเมินความเหมาะสมในการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ กรณีที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา

ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง
 

ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 90/2550 เรื่อง การให้พนักงานมหาวิทยาลัย ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัยในและต่างประเทศ พ.ศ.2550

 

ระเบียบ กม.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ พ.ศ.2542

 

ระเบียบ กม.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544

 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการ ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2549

มติ ก.บ.ม.ที่เกี่ยวข้อง
 

แจ้งมติ ก.บ.ม. เรื่อง ยกเลิกการกำหนดอายุราชการในการขออนุมัติลาศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศของพนักงานมหาวิทยาลัย (ว413 / 14 ส.ค. 2553)

 

ขอจัดส่งแบบฟอร์มลาศึกษาต่อแบบใหม่ (ว474 / 20 ก.ย. 2553)

 

แจ้งการกำหนดระยะเวลาการเสนอขออนุมัติลาศึกษาต่อภายในประเทศโดยไม่ใช้เวลาราชการ เป็นกรณีพิเศษ (กรณีศึกษาก่อนการได้รับอนุมัติจาก ก.บ.ม. หรือศึกษามาก่อนได้รับการบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย  (ว704 / 23 ธ.ค. 2553)

 

ตำแหน่งสายสนับสนุนวิชาการที่สามารถลาศึกษาต่อเต็มเวลาหรือใช้บางส่วนไม่เกิน 6 ชม./ส้ปดาห์ (ว23 / 18 ม.ค. 2554)

 

แจ้งเวียนแบบฟอร์มรายงานผลการศึกษา/ขอขยายระยะเวลา/คาดว่าสำเร็จการศึกษาแบบใหม่ (ว428 / 22 มิ.ย. 2554)

 

การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเดินทางไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ  (ว175 / 16 มี.ค. 2555)

 

การลาศึกษาต่อโดยไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.ม. (ว191 / 10 พ.ค. 2555)

 

การขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ กรณีได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศ แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ ก.บ.ม. กำหนด (ว247 / 29 พ.ค. 2555)

 

ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการขอนุญาตและขออนุมัติลาศึกษาต่อ (ว356 / 10 ก.ค. 2555)

 

หลักเกณฑ์การดำเนินการในส่วนของการลาศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศ (เฉพาะแบบเต็มเวลา และภายในประเทศโดยใช้เวลาในการปฏิบัติราชการบางส่วน) (ว599 / 28 ก.ย. 2555)

 

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกำหนดระยะเวลาการขออนุญาตลาศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศ (แบบเต็มเวลา ปฏิบัติราชการเพียงบางส่วน และไม่ใช้เวลาราชการ) (ว262 / 18 เม.ย. 2556)

 

แนวปฏิบัติในการขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ขรก.)/ปฏิบัติงาน(พนง.) กรณีบุคลากรได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลา และใช้เวลาในการปฏิบัติราชการบางส่วน (ว586 / 26 ส.ค. 2556)

 

การดำเนินการขออนุญาตลาศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศแต่ละปี (ว177 / 10 มี.ค. 2557)

 

การดำเนินการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ศึกษาระดับปริญญาเอก (ว181 / 11 มี.ค. 2557)

 

การดำเนินการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (ว221 / 27 มี.ค. 2557)

 

การดำเนินการขออนุญาตลาศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศแต่ละปี (ว72 / 2 ก.พ. 2558)

แบบฟอร์มขออนุญาต-อนุมัติ
 

แบบ ลศ.01 - แบบฟอร์มขออนุญาตลาศึกษาต่อ (แบบปกติ) (สายวิชาการ)

 

แบบ ลศ.02 - แบบฟอร์มขออนุมัติลาศึกษาต่อ (แบบปกติ) (สายวิชาการ)

 

แบบ ลศ.03 - แบบฟอร์มขออนุญาตลาศึกษาต่อ (แบบปกติ) (สายสนับสนุนวิชาการ)

 

แบบ ลศ.04 - แบบฟอร์มขออนุมัติลาศึกษาต่อ (แบบปกติ) (สายสนับสนุนวิชาการ)

 

แบบ ลศ.05 - แบบฟอร์มขออนุมัติลาศึกษาต่อกรณีพิเศษ (Fast Tract) (สายวิชาการ)

 

แบบ ลศ.06 - แบบฟอร์มขออนุมัติลาศึกษาต่อกรณีพิเศษ (Fast Tract) (สายสนับสนุนวิชาการ)

 

แบบ ลศ.07 - แบบฟอร์มขออนุมัติลาศึกษาต่อ กรณีศึกษามาก่อนได้รับการบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

 

แบบ ลศ.08 - แบบฟอร์มขออนุมัติลาศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ กรณีศึกษามาก่อนได้รับการบรรจุเป็นบุคลากรของ มหาวิทยาลัย (ตามประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดยวิธีการสอบแข่งขัน หรือการคัดเลือก พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 6) กรณีจ้างผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก และใกล้จะสำเร็จการศึกษามาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย)

 

ตัวอย่างทุนที่ขอลาศึกษาแบบ Fast Tract

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
 

แบบฟอร์มรายงานผล-ขยายระยะเวลา-คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (เต็มเวลา ในประเทศ,ต่างประเทศ)

 

แบบฟอร์มรายงานผล-ขยายระยะเวลา-คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (บางส่วน,ไม่ใช้เวลา)

 

แบบฟอร์มการรายงานสถานภาพ และความก้าวหน้าทางการศึกษา (กรณีบุคลากรรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ในขณะที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา)

 

แบบฟอร์มการขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ,ปฏิบัติงาน (ลาศึกษา,ฝึกอบรม,ปฏิบัติการวิจัย)

 

แบบฟอร์มแจ้งวันสำเร็จการศึกษาและขอเพิ่มวุฒิการศึกษา

 

แบบฟอร์มขยายระยะเวลาลาศึกษา+ต่อสัญญาจ้าง (ประกาศฉบับที่ 6)

 

แบบฟอร์มรายงานผลการไม่สำเร็จการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

 

แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปฝึกอบรม/วิจัย ณ ต่างประเทศ (และจัดทำ E-Passport และ/หรือ VISA)

 

โครงการ หรือ แนวการศึกษา หรือ ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ

 

แบบรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศและการปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

 

แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน

 

แบบฟอร์มแจ้งวันเริ่มหยุดราชการไปศึกษาภายในประเทศ หรือไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ

 

แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางกลับประเทศไทยชั่วคราว

แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศในระหว่างลาศึกษาต่อ

 

แบบฟอร์มที่อยู่ปัจจุบันของข้าราชการและพนักงาน

สัญญา
 

สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ

 

สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ (ไม่มีผู้ค้ำประกัน)

 

สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ (มีผู้ค้ำประกัน)

 

สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ (ไม่มีผู้ค้ำประกัน)

 

สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฎิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ (มีผู้ค้ำประกัน)

 

สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ตามประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558 หมวดการคัดเลือกผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกและใกล้จะสำเร็จการศึกษา เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

 

สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ กรณีได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาตามประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 6) ฉบับลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

เอกสารประกอบการทำสัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ใน/ต่างประเทศ

 

แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ (ไม่เกิน 1 เดือน)

ถาม-ตอบ ปัญหา
 

ถาม-ตอบ ปัญหาข้าราชการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ในประเทศ และต่างประเทศ

ขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ (งานทะเบียนประวัติ)
 

ขอเพิ่มวุฒิ พิจารณาคุณวุฒิจากต่างประเทศ และปรับวุฒิ (กรณีจบจากประเทศญี่ปุ่น แคนาดา ออสเตรเลีย อเมริกา อังกฤษ และ AIT)

   

ขอเพิ่มวุฒิ พิจารณาคุณวุฒิ และปรับวุฒิ (กรณีจบจากประเทศอื่น) ส่ง สกอ.พิจารณา

   

ขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ (กรณี จบในประเทศไทย ลาศึกษาเต็มเวลา / ลาบางส่วน)

   

ขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ (กรณี จบต่างประเทศและเงินเดือนเกินคุณวุฒิที่ได้รับ)

 

ขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ (กรณีลาศึกษาโดยไม่ใช้เวลาราชการ)

คู่มือการปรับวุฒิ (งานตำแหน่งและอัตรากำลัง)
 

คู่มือการปรับวุฒิ (แบบฟอร์มการปรับวุฒิ)


ปรับปรุงข้อมูล 9/5/2566 14:34:03
, จำนวนการเข้าดู 0