ลาศึกษา

ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง
        

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศหรือต่างประเทศ พ.ศ. 2566 

       

ระเบียบ กม.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ พ.ศ.2542

       

ระเบียบ กม.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544

      

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการ ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2549

    

ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 90/2550 เรื่อง การให้พนักงานมหาวิทยาลัย ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัยในและต่างประเทศ พ.ศ.2550 (ยกเลิก)

ขั้นตอน
 

ขั้นตอนการลาศึกษาต่อ (วิธีปกติ)

 

ขั้นตอนการขออนุญาตลาศึกษาต่อ (แบบกรณีพิเศษ)

 

ขั้นตอนการลาศึกษาต่อภายในประเทศโดยไม่ใช้เวลาราชการ

 

ขั้นตอนการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ประกาศฯ ฉบับที่ 6)

 

ขั้นตอนการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (หมวดการคัดเลือกผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกและใกล้จะสำเร็จการศึกษา)

 
กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ
 

ว775/2555 แนวทางการดำเนินงานกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศแบบเต็มเวลาและปฏิบัติราชการเพียงบางส่วน

 

แบบฟอร์มผลการประเมินความเหมาะสมในการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ กรณีที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา

 

แบบประเมินความเหมาะสมในการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ กรณีที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา

มติ ก.บ.ม.ที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาต่อภายในประเทศหรือต่างประเทศ  โดยไม่ใช้เวลาในการปฏิบัติงาน ระดับปริญญาตรี, โท และเอก ซึ่งเป็นปริญญาระดับเดียวกันเป็นใบที่สอง หรือมากกว่า (ว247 / 5 ก.ย. 65)

มาตรการในการกำกับดูแลติดตามบุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศ (ว197 / 15 ส.ค. 65)

การดำเนินการขออนุญาตลาศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศแต่ละปี (ว72 / 2 ก.พ. 2558)
การดำเนินการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (ว221 / 27 มี.ค. 2557)
 

การดำเนินการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ศึกษาระดับปริญญาเอก (ว181 / 11 มี.ค. 2557)

 

การดำเนินการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ศึกษาระดับปริญญาเอก (ว181 / 11 มี.ค. 2557)

 

การดำเนินการขออนุญาตลาศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศแต่ละปี (ว177 / 10 มี.ค. 2557)

 

แนวปฏิบัติในการขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ขรก.)/ปฏิบัติงาน(พนง.) กรณีบุคลากรได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลา และใช้เวลาในการปฏิบัติราชการบางส่วน (ว586 / 26 ส.ค. 2556)

 

แจ้งเวียนแบบฟอร์มรายงานผลการศึกษา/ขอขยายระยะเวลา/คาดว่าสำเร็จการศึกษาแบบใหม่ (ว428 / 22 มิ.ย. 2554)

 

การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเดินทางไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ  (ว175 / 16 มี.ค. 2555)

 

การลาศึกษาต่อโดยไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.ม. (ว191 / 10 พ.ค. 2555)

 

การขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ กรณีได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศ แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ ก.บ.ม. กำหนด (ว247 / 29 พ.ค. 2555)

 

ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการขอนุญาตและขออนุมัติลาศึกษาต่อ (ว356 / 10 ก.ค. 2555)

 

หลักเกณฑ์การดำเนินการในส่วนของการลาศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศ (เฉพาะแบบเต็มเวลา และภายในประเทศโดยใช้เวลาในการปฏิบัติราชการบางส่วน) (ว599 / 28 ก.ย. 2555)

 

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกำหนดระยะเวลาการขออนุญาตลาศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศ (แบบเต็มเวลา ปฏิบัติราชการเพียงบางส่วน และไม่ใช้เวลาราชการ) (ว262 / 18 เม.ย. 2556)

 

แจ้งเวียนแบบฟอร์มรายงานผลการศึกษา/ขอขยายระยะเวลา/คาดว่าสำเร็จการศึกษาแบบใหม่ (ว428 / 22 มิ.ย. 2554)

 

ตำแหน่งสายสนับสนุนวิชาการที่สามารถลาศึกษาต่อเต็มเวลาหรือใช้บางส่วนไม่เกิน 6 ชม./ส้ปดาห์ (ว23 / 18 ม.ค. 2554)

 

แจ้งการกำหนดระยะเวลาการเสนอขออนุมัติลาศึกษาต่อภายในประเทศโดยไม่ใช้เวลาราชการ เป็นกรณีพิเศษ (กรณีศึกษาก่อนการได้รับอนุมัติจาก ก.บ.ม. หรือศึกษามาก่อนได้รับการบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย  (ว704 / 23 ธ.ค. 2553)

  ขอจัดส่งแบบฟอร์มลาศึกษาต่อแบบใหม่ (ว474 / 20 ก.ย. 2553)
  แจ้งมติ ก.บ.ม. เรื่อง ยกเลิกการกำหนดอายุราชการในการขออนุมัติลาศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศของพนักงานมหาวิทยาลัย (ว413 / 14 ส.ค. 2553)
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
 

แบบ ลศ.01 - ขออนุญาตลาศึกษา

 

แบบ ลศ.02 - ขออนุมัติลาศึกษา

 

แบบ ลศ.03 - ขออนุมัติลาศึกษาเป็นกรณีพิเศษ

 

แบบ ลศ.04 - รายงานผลการศึกษา, ขยายระยะเวลา

 

แบบ ลศ.05 - ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ, เดินทางกลับประเทศไทย (ไม่กระทบการเรียน)

 

แบบ ลศ.06 - ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ, เดินทางกลับประเทศไทย (เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา)

 

แบบ ลศ.07 - ขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน (ครบกำหนด,สำเร็จการศึกษา,พ้นสภาพ)

 

แบบ ลศ.08 - ขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน (ก่อนระยะเวลาครบกำหนด)

แบบ ลศ.09 - แจ้งวันสำเร็จการศึกษา
สัญญา
แบบ ลศ.10 - สัญญาฯ ภายในประเทศ
แบบ ลศ.11 - สัญญาฯ ต่างประเทศ
 

สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ตามประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558 หมวดการคัดเลือกผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกและใกล้จะสำเร็จการศึกษา เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

 

สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ กรณีได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาตามประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 6) ฉบับลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

เอกสารประกอบการทำสัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ใน/ต่างประเทศ

 

แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ (ไม่เกิน 1 เดือน)

ถาม-ตอบ ปัญหา
 

ถาม-ตอบ ปัญหาข้าราชการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ในประเทศ และต่างประเทศ

ขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ (งานทะเบียนประวัติ)
 

ขอเพิ่มวุฒิ พิจารณาคุณวุฒิจากต่างประเทศ และปรับวุฒิ (กรณีจบจากประเทศญี่ปุ่น แคนาดา ออสเตรเลีย อเมริกา อังกฤษ และ AIT)

   

ขอเพิ่มวุฒิ พิจารณาคุณวุฒิ และปรับวุฒิ (กรณีจบจากประเทศอื่น) ส่ง สกอ.พิจารณา

   

ขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ (กรณี จบในประเทศไทย ลาศึกษาเต็มเวลา / ลาบางส่วน)

   

ขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ (กรณี จบต่างประเทศและเงินเดือนเกินคุณวุฒิที่ได้รับ)

 

ขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ (กรณีลาศึกษาโดยไม่ใช้เวลาราชการ)

คู่มือการปรับวุฒิ (งานตำแหน่งและอัตรากำลัง)
 

คู่มือการปรับวุฒิ (แบบฟอร์มการปรับวุฒิ)


ปรับปรุงข้อมูล 12/9/2566 10:05:45
, จำนวนการเข้าดู 0