การไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนหนังสือหรือตำราทางวิชาการ

ประกาศ ก.บ.ม.
 

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การให้พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนหนังสือหรือตำราทางวิชาการ พ.ศ. 2562 (ประกาศ ณ วันที่ 12 มี.ค. 2562)

ขั้นตอน
 

ขั้นตอนการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนหนังสือหรือตำราทางวิชาการ

แบบตรวจสอบคุณสมบัติ
 

แบบตรวจสอบคุณสมบัติ และการแนบเอกสารประกอบการพิจารณาการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนหนังสือหรือตำราทางวิชาการ

แบบฟอร์ม
 

แบบ ป.ตน-01-ขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนหนังสือหรือตำราทางวิชาการ

 

แบบ ป.ตน-02-รายงานความก้าวหน้าของการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนหนังสือหรือตำราทางวิชาการ

 

แบบ ป.ตน-03-รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้นการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนหนังสือหรือตำราทางวิชาการ

 

แบบ ป.ตน-04-จัดส่งเล่มสมบูรณ์ในการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนหนังสือหรือตำราทางวิชาการ

 

แบบ ป.ตน-05-แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) เพื่อพิจารณาประเมินหนังสือหรือตำราทางวิชาการ

 

แบบ ป.ตน-06-รายงานผลการประเมินการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนหนังสือหรือตำราทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer)


ปรับปรุงข้อมูล 5/10/2565 14:24:35
, จำนวนการเข้าดู 0