ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
HRD

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ