ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
HRD

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ