หลักสูตร / โครงการอบรม

ปี 2566

มกราคม

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน  แสวงดี
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
             กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 3 ก.พ. 66
ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3  สำนักวิจัยฯ  อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

คลิกเข้ารับฟังการอบรม (ภาคเช้า)

คลิกเข้ารับฟังการอบรม (ภาคบ่าย)

เอกสารประกอบการบรรยาย : ไฟล์ pptx       ไฟล์ pdf


ปี 2565

ธันวาคม

เขียนบทความวิชาการอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ และการเลือกวารสารวิชาการให้เหมาะสมกับผลงาน

วิทยากร : ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์  ณ นคร
             ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ระดับ 11  คณะประมง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 16 ธ.ค. 65
ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3  สำนักวิจัยฯ  อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเข้ารับฟังการอบรม

เอกสารประกอบการบรรยาย :  ไฟล์ pdf  /  ไฟล์ pptx


กันยายน

เทคนิคการเขียนตำราและหนังสือ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

วิทยากร :  ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 15 ก.ย. 2565

คลิกเข้ารับฟังการอบรม

เอกสารประกอบการบรรยาย

ตัวอย่างเอกสาร

**************************************************************************************

การสร้าง Growth Mindset ปลุกพลังแห่งความคิด เพื่อพัฒนาตัวเอง

วิทยากร :
     รองศาตราจารย์ ดร.ดวงพร  อมรเลิศพิศาล  คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
     คุณอริศรา สิงห์ปัน  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 13 ก.ย. 2565

คลิกเข้ารับฟังการอบรม

เอกสารประกอบการบรรยาย


สิงหาคม


กรกฎาคม

กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนางาน (Design Thinking)

วิทยากร : ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม ตำแหน่ง ที่ปรึกษาอาวุโส Technology Management Center
              ในฟังก์ชันของ Foodinnopolis หรือเมืองนวัตกรรมอาหาร ประเทศไทย และด้านกลยุทธ์การบริหารเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ทั่วประเทศ
วันที่ 4 ก.ค. 2565

คลิกเข้ารับฟังการอบรม (ภาคเช้า)

คลิกเข้ารับฟังการอบรม (ภาคบ่าย)

เอกสารประกอบ


มิถุนายน

การขอตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2564

วิทยากร : ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ศาสตราจารย์ ระดับ 11 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ 30 มิ.ย. 2565

คลิกเข้ารับฟังการอบรม

ดาวน์โหลดเอกสาร

**************************************************************************************

HR Skills & Mindset

วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี เพชรสว่าง
             คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
วันที่ 21 มิ.ย. 2565

คลิกเข้ารับฟังการอบรม (ภาคเช้า)

คลิกเข้ารับการอบรม (ภาคบ่าย)

ดาวนโหลดเอกสาร

**************************************************************************************

กฎหมายปกครองสำหรับนักบริหารมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วิทยากร :
อ.ประนัย วณิชชานนท์
อ.สุเมธ รอยกุญเจริญ
อ.สุธาสินี ศรีมานะศักดิ์

วันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2565

คลิกเข้ารับฟังการอบรม ep1

คลิกเข้ารับฟังการอบรม ep2

ดาวน์โหลดเอกสาร
- อ.ประนัย วณิชชานนท์
- อ.สุเมธ รอยกุญเจริญ
- อ.สุธาสินี ศรีมานะศักดิ์

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร (ชุด 1 / ชุด 2 / ชุด 3)

สรุปผล


พฤษภาคม


ปี 2564

กันนายน

เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม

วันที่ 16 ก.ย. 2564 เวลา 08.45 - 16.30 น.

คลิกเข้ารับฟังการอบรม ep1
คลิกเข้ารับฟังการอบรม ep2
คลิกเข้ารับฟังการอบรม ep3
คลิกเข้ารับฟังการอบรม ep4
คลิกเข้ารับฟังการอบรม ep5
คลิกเข้ารับฟังการอบรม ep6
คลิกเข้ารับฟังการอบรม ep7

เอกสารประกอบ


ปรับปรุงข้อมูล 13/2/2566 14:41:46
, จำนวนการเข้าดู 0