หลักสูตร / โครงการอบรม

ปี 2567

โครงการอบรม เรื่อง การประเมินค่างานเพื่อกำหนดกรอบระดับตำแหน่งสูงขึ้น

วิทยากร : คุณปัทมา  จักษุรัตน์
              
ผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)

เอกสารประกอบการบรรยาย : ดาวน์โหลด ppt / ตัวอย่างไฟล์ประเมินค่างาน


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน" ปี 2567 (รุ่น2)

วิทยากร : คุณปัทมา  จักษุรัตน์
             ผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)

             คุณนิคม  หล้าอินเชื้อ
             นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานบริการโสตทัศนูปกรณ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
             ประธานเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม ปขมท.

ระหว่างวันที่
ครั้งที่ 1 : วันที่ 11 มี.ค. 67
ครั้งที่ 2 : วันที่ 26 มี.ค. 67
ครั้งที่ 3 : วันที่ 9 เม.ย. 67
ครั้งที่ 4 : วันที่ 23 เม.ย. 67


เอกสารประกอบการบรรยาย : ดาวน์โหลด

ดูย้อนหลัง :
ครั้งที่ 1 วันที่ 11 มี.ค. 67
ครั้งที่ 2 วันที่ 26 มี.ค. 67 : เช้า / บ่าย
ครั้งที่ 3 วันที่ 9 เม.ย. 67 : เช้า / บ่าย 
ครั้งที่ 4 วันที่ 24 เม.ย. 67 : เช้า / บ่าย 


โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี พ.ศ. 2567
วันที่ 20 มีนาคม 2567

เอกสารประกอบการบรรยาย :
1. อธิการบดี
2. กองบริหารทรัพยากรบุคคล : งานทะเบียนประวัติ / งานตำแหน่งและอัตรากำลัง / งานอำนวยการ
3. ฝ่ายกฎหมาย

ดูย้อนหลัง : VDO


โครงการ 10 soft skills ของคนทำงานในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1

วิทยากร : อ.สุดปฐพี  เวียงสี
วันที่ 14-15 มี.ค. 67
ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

ดูย้อนหลัง :
วันที่ 14 มี.ค. 67  เช้า / บ่าย
วันที่ 15 มี.ค. 67  เช้า / บ่าย


ปี 2566

โครงสร้างสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ

เอกสารประกอบการบรรยาย : ดาวน์โหลด


การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research)

วิทยากร :  ผศ. ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร
              รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระหว่างวันที่ : 15 ส.ค., 5, 15 และ 26 ก.ย. 2566

ดูย้อนหลัง :

คลิกเข้ารับฟังการอบรม ครั้งที่ 1

คลิกเข้ารับฟังการอบรม ครั้งที่ 2

คลิกเข้ารับฟังการอบรม ครั้งที่ 4

เอกสารประกอบการบรรยาย : 

- การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) หลักการวิจัยเบื้องต้น

- การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง


การทำงานวิเคราะห์จากงานประจำ

วิทยากร : คุณปัทมา  จักษุรัตน์
             ผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)

             คุณนิคม  หล้าอินเชื้อ
             นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานบริการโสตทัศนูปกรณ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระหว่างวันที่ : 7, 23, 30 สิงหาคม และ 13 กันยายน 2566

ดูย้อนหลัง :

คลิกเข้ารับฟังการอบรม ครั้งที่ 2 วันที่ 23 ส.ค. 66

คลิกเข้ารับฟังการอบรม ครั้งที่ 3 วันที่ 31 ส.ค. 66

คลิกเข้ารับฟังการอบรม ครั้งที่ 4 วันที่ 13 ก.ย. 66

เอกสารประกอบการบรรยาย : ไฟล์ pdf


โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ : ความซื่อสัตย์และความโปร่งใสในการดำเนินงาน

วิทยากร : คุณทนุ  ปัญญาผูก 
             เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 5

คลิกเข้ารับฟังการอบรม


เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน

วิทยากร : คุณปัทมา  จักษุรัตน์
             ผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)

             คุณนิคม  หล้าอินเชื้อ
             นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานบริการโสตทัศนูปกรณ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระหว่างวันที่ : 14, 27 มิ.ย. 66 , 19 ก.ค. 66 และ 11 ส.ค. 66

ดูย้อนหลัง :

ครั้งที่ 1 : วันที่ 14 มิ.ย. 66 คลิกเข้ารับฟังการอบรม 

ครั้งที่ 2 : วันที่ 27 มิ.ย. 66 คลิกเข้ารับฟังการอบรม

ครั้งที่ 3 : วันที่ 19 ก.ค. 66 คลิกเข้ารับฟังการอบรม

เอกสารประกอบการบรรยาย : ไฟล์ pdf บทที่ 1-3  /  ไฟล์ pdf บทที่ 4-5


พัฒนาทักษะชีวิต เพื่อพัฒนางานในศตวรรษที่ 21

วิทยากร : อ.สุดปฐพี  เวียงสี
วันที่ 3 - 4 เม.ย. 66
ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

ดูย้อนหลัง :  Ep1 / Ep2 / Ep3 / Ep4


จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน  แสวงดี
              มหาวิทยาลัยมหิดล
              กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 3 ก.พ. 66
ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3  สำนักวิจัยฯ  อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

ดูย้อนหลัง : ภาคเช้า / ภาคบ่าย

เอกสารประกอบการบรรยาย : ไฟล์ pptx       ไฟล์ pdf


ปี 2565

เขียนบทความวิชาการอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ และการเลือกวารสารวิชาการให้เหมาะสมกับผลงาน

วิทยากร : ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์  ณ นคร
              ศาสตราจารย์ ระดับ 11  คณะประมง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 16 ธ.ค. 65
ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3  สำนักวิจัยฯ  อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดูย้อนหลัง : คลิกเข้ารับฟังการอบรม

เอกสารประกอบการบรรยาย :  ไฟล์ pdf  /  ไฟล์ pptx


เทคนิคการเขียนตำราและหนังสือ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

วิทยากร :  ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 15 ก.ย. 2565

ดูย้อนหลัง : คลิกเข้ารับฟังการอบรม

เอกสารประกอบการบรรยาย

ตัวอย่างเอกสาร


การสร้าง Growth Mindset ปลุกพลังแห่งความคิด เพื่อพัฒนาตัวเอง

วิทยากร :
     รองศาตราจารย์ ดร.ดวงพร  อมรเลิศพิศาล  คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
     คุณอริศรา สิงห์ปัน  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 13 ก.ย. 2565

ดูย้อนหลัง : คลิกเข้ารับฟังการอบรม

เอกสารประกอบการบรรยาย


การทำงานวิเคราะห์เพื่อพัฒนางานประจำ

วิทยากร : คุณปภาณภณ ปภังกรภูรินท์
             บุคลากรชำนาญการพิเศษ
             กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันที่ 9 ส.ค. 2565

ดูย้อนหลัง : Ep1 / Ep2

เอกสารประกอบการบรรยาย


กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนางาน (Design Thinking)

วิทยากร : ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม ตำแหน่ง ที่ปรึกษาอาวุโส Technology Management Center
              ในฟังก์ชันของ Foodinnopolis หรือเมืองนวัตกรรมอาหาร ประเทศไทย และด้านกลยุทธ์การบริหารเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ทั่วประเทศ
วันที่ 4 ก.ค. 2565

ดูย้อนหลัง : ภาคเช้า / ภาคบ่าย

เอกสารประกอบ


การขอตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2564

วิทยากร : ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ศาสตราจารย์ ระดับ 11 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ 30 มิ.ย. 2565

ดูย้อนหลัง : คลิกเข้ารับฟังการอบรม

ดาวน์โหลดเอกสาร


HR Skills & Mindset

วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี เพชรสว่าง
             คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
วันที่ 21 มิ.ย. 2565

ดูย้อนหลัง : ภาคเช้า / ภาคบ่าย

ดาวนโหลดเอกสาร


กฎหมายปกครองสำหรับนักบริหารมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วิทยากร :
อ.ประนัย วณิชชานนท์
อ.สุเมธ รอยกุญเจริญ
อ.สุธาสินี ศรีมานะศักดิ์

วันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2565

ดูย้อนหลัง : Ep1 / Ep2

ดาวน์โหลดเอกสาร
- อ.ประนัย วณิชชานนท์
- อ.สุเมธ รอยกุญเจริญ
- อ.สุธาสินี ศรีมานะศักดิ์

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร (ชุด 1 / ชุด 2 / ชุด 3)

สรุปผล


ปี 2564

เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม

วันที่ 16 ก.ย. 2564 เวลา 08.45 - 16.30 น.

ดูย้อนหลัง : Ep1 / ep2 / ep3 / ep4 / ep5 / ep6 ep7

เอกสารประกอบ


การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  คลิก


ลิงก์อื่นๆปรับปรุงข้อมูล 29/5/2567 9:48:09
, จำนวนการเข้าดู 0