ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Development Department

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5387-3144-6 , โทรศัพท์ภายใน 3144-3146